תקנון פרס נגישות ישראל

שמחה לוסטיג ז"ל

שמחה לוסטיג ז"ל נולד בשנת 1937 בתל אביב. בילדותו היה חניך ומדריך בצופים. לוסטיג ז"ל סיים את לימודיו התיכוניים בתיכון עירוני א'. הוא היה חבר הגרעין המייסד של קיבוץ גונן ברמת הגולן מטעם תנועת הצופים ושירת בגדוד 88 של הנחל המוצנח. בחודש מרץ 1957, במהלך פעילות מבצעית בגבול מצרים, בשטח שבין הנגב המערבי לרצועת עזה, נפצע קשה מפגיעת כדור בגב ונותר משותק בגפיו התחתונות. ששה חודשים היה מאושפז בבית חולים, מתוכם חודשיים בחוסר הכרה. לאחר מכן עבר תקופת התאוששות והחלמה.

בתקופת השיקום החל לעסוק בספורט נכים. לוסטיג ז"ל עסק בתחומי ספורט שונים. הוא היה חבר בבית הלוחם בתל אביב, השתתף באולימפיאדות הנכים בשנים 1960 ו-1964 והיה אלוף ישראל בטניס שולחן לנכים. כמו כן עסק בנהיגה בסירות מרוץ.

בשנת 1959 נפטר אביו ועסק היהלומנות המשפחתי הועבר לידיו. לצד פיתוח העסק היה לוסטיג ז"ל מעורב בפעילות ציבורית בתחום היהלומנות ושימש משנה לנשיא בורסת היהלומים הישראלית וחבר נשיאות התאחדות תעשייני היהלומים בישראל. בין השנים 2003-2006 שימש בהתנדבות כיו"ר מכון היהלומים בישראל. בשנת 2008 העניקה לו הבורסה תואר "יקיר תעשיית היהלומים".

לוסטיג ז"ל לקח חלק גם בפעילות ציבורית להרחבת אפשרויות התעסוקה של נכים, בין היתר בתחום היהלומנות והיה חבר בוועד המנהל של עמותת נגישות ישראל. לוסטיג ז"ל היה נשוי לנעמי ואב לשתי בנות, תמר ודפנה. הוא הובא לקבורה בשנת 2009 בכפר שמריהו, מקום מגוריו. 

פרס "נגישות ישראל" 

פרס "נגישות ישראל" (להלן: "הפרס") יוענק במסגרת וועידת נגישות ישראל ה- 8, אשר תתקיים ב 25 במאי, 2020. הפרס יוענק לפרויקט, מבנה, פארק, מוצר, שירות, עיצוב או מיזם, המקדם את הנגישות ואת שילובם של אנשים עם מוגבלות בחברה בצורה יוצאת דופן, המהווה השראה ודוגמה להנגשה מצוינת (להלן: "התחרות").

רשאים להגיש מועמדות

הגורמים הרשאים להגיש מועמדות הינם: אדריכלים, מעצבים, מורשי נגישות מתו"ס/שירות, יזמים, חברות, ארגונים, רשויות ופעילים בתחום הנגישות.

עובדי עמותת נגישות ישראל (ע"ר) 58-034120-4 (להלן: "העמותה" או "עורכת התחרות"), חברי העמותה, חברי הוועד מנהל של העמותה וכן חברי וועדת הביקורת של העמותה, לרבות מי מטעמם, אינם רשאים להגיש בקשת מועמדות לקבלת הפרס. המניעה תחול גם על ארגון שבו הנ"ל חברים ו/או משמשים נושאי משרה בו וכן על בני משפחותיהם של הנ"ל, למעט בני משפחותיהם של חברי העמותה.

"בן משפחה" לעניין זה – בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה. 

אופן הגשת המועמדות

בקשת המועמדות תוגש בכתב באמצעות טופס ההרשמה המצורף לתקנון זה כנספח א' (להלן: "טופס ההרשמה"). טופס ההרשמה יוגש בשפה העברית.

טופס ההרשמה יהיה זמין באופן אלקטרוני בכתובת האינטרנט הבאה: טופס-הרשמה-למועמדות-לקבלת-פרס-נגישות-ישראל/https://aisraelcon.org

לטופס ההרשמה יצורפו המסמכים הבאים (להלן: "המסמכים הנלווים"):

 • פרטים על מגיש הבקשה/הארגון (עד 200 מילים);
 • פרטים בנוגע לפרויקט לקידום הנגישות בגינו הוגשה המועמדות לפרס (להלן: "הפרויקט"), הכולל תיאור הפרויקט, מיקומו והמעורבים בו, תוך הדגשת ייעודו, קהל היעד שלו ונקודות הצטיינותו (עד 350 מילים);
 • תמונות, מצגת קצרה, שרטוטים (כל הנ"ל יוצגו עד 10 שקפים) בתוספת סרטון קצר אודות הנושא בגינו הפרס יוענק (עד 3 דקות);
 • הצהרת המועמד, כי לא הורשע בעבירה אשר יש עמה קלון וכי הוא אינו עומד בפני הליך של פירוק, על פי הנוסח המצורף לטופס ההרשמה;
 • מסמכים המעידים על ניהול תקין, במידה ובקשת המועמדות מוגשת מטעם ארגון;
 • צילום תעודת זהות של המגיש ו/או מסמכי ההתאגדות הרשמיים של הארגון;
 • לפחות שני מכתבי המלצה מגורם שלישי, המנמקים את התרומה הייחודית של הפרויקט (כל המלצה כאמור, נדרשת להיות חתומה ומוגשת בכתב).

את טופס ההרשמה והמסמכים הנלווים יש לשלוח ליפעת וגשל מעמותת נגישות ישראל במייל הבא: yifatvag@aisrael.org

המועד האחרון להגשת מועמדות

המועד האחרון להגשת מועמדות לקבלת הפרס הינו 15 במרץ 2020. 

הפרס

הזוכים בפרס "נגישות ישראל" יוכרזו במסגרת ועידת נגישות ישראל ה- 8, אשר תתקיים ביום 25 במאי, 2020 ותיערך באווניו, איירפורט סיטי (להלן: "הוועידה"). פועלם ותרומתם של הזוכים בפרס תוצג מעל בימת הוועידה.

הזוכים במקום הראשון, השני והשלישי יזכו באות הוקרה יוקרתי.

בנוסף, הזוכה במקום הראשון יזכה במימון השתתפותו בנסיעה לוועידת ZERO PROJECT, אשר תיערך בווינה, אוסטריה, בחודש פברואר 2021.

לפחות אחד הפרסים יוענק בגין פרויקט טכנולוגי (לזוכה במקום הראשון, השני או השלישי), המקדם נגישות.

זוכה בפרס אשר לא יוכל להשתתף בטקס הענקת הפרס, יהיה רשאי למנות נציג מטעמו אשר יקבל את הפרס בשמו. כמו כן, על הזוכה לעדכן את העמותה על כך מראש ובכתב ולציין מיהו אותו נציג אשר יגיע מטעמו.

הפרס שיחולק במסגרת התחרות הינו אישי ואינו ניתן להסבה לאחר, להחלפה, לשינוי או להמרה בכסף ו/או בשווה כסף ו/או בכל פרס או מוצר אחר. עורכת התחרות שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכל עת, להוסיף, לגרוע או לשנות את הפרס ולהציע פרס חלופי.

במקרה של אובדן או שארעה תקלה בפרס שחולק ו/או באופן מימושו, בגין תקלה טכנית ובין עקב פגם ו/או ליקוי ו/או טעות אנוש, או נגרם לזוכה בפרס נזק כלשהו בקשר עם הפרס שניתן לו, לא יהווה הדבר בסיס לכל תלונה ו/או טענה ו/או תביעה כלשהן כלפי עורכת התחרות ו/או למי מטעמה, וכן לא תישמע כל תלונה ו/או טענה ו/או תביעה כנגדם ביחס לטיב ולאיכות הפרס שניתן.

זוכה אשר לא יממש את הפרס כאמור, מכל סיבה שהיא, לא יהיה זכאי לזיכוי ו/או פיצוי ו/או שווה ערך אחר וחבר השופטים יהיה רשאי לקבוע כי הזכייה תעבור למשתתף אחר אשר התוכן שפרסם יעמוד בתנאי התחרות, והכל על פי החלטת חבר השופטים (להלן: "הזוכה החלופי"). למען הסר ספק מובהר כי חבר השופטים יהיה אף רשאי שלא להעביר הזכייה לזוכה חלופי והכל בכפוף לשיקול דעתם הבלעדי ולא תהיה לו כל תלונה ו/או  טענה ו/או תביעה בשל כך.

זוכה חלופי אשר לא יממש את הפרס כאמור, מכל סיבה שהיא, לא יהיה זכאי לזיכוי ו/או פיצוי ו/או שווה ערך אחר ולא תהיה לו כל תלונה ו/או טענה ו/או תביעה בשל כך.

הזכייה בתחרות הנה אישית, בהתאם לפרטים האישיים שנמסרו על ידי הזוכה בעת שנרשם לתחרות, ואינה ניתנת להעברה.

ועדת הבחירה

 • לשם בחירת הזוכים בפרס תמנה העמותה וועדת בחירה, אשר תכלול חמישה חברים לכל היותר (להלן: "הוועדה" או "וועדת הבחירה").
 • שמות חברי הוועדה יהיו חסויים עד לפרסום שמות הזוכים.
 • וועדת הבחירה תתכנס פעם אחת או יותר והכל בהתאם לנדרש, על מנת לבחון את המועמדים ולבחור את הזכאים לפרס.
 • וועדת הבחירה תבחר את הפרויקט הזוכה בהתבסס על הקריטריונים הבאים:
  • מידת היזמות
  • מידת החדשנות בפרויקט
  • מידת הנגישות והשימושיות של הפרויקט
  • מידת הישימות והשפעת הפרויקט על שילובו בקרב קהל היעד
  • תרומת הפרויקט לשיפור הנגישות
  • היקף הנהנים מהפרויקט
 • 3 הפרויקטים שיקבלו את הציון הגבוה ביותר יוכתרו כזוכים בתחרות ויזכו לפרסים כמפורט לעיל.
 • וועדת הבחירה תתעד את דיוניה ואת הליך הבחירה במועמדים הזוכים בפרס במסגרת מסמך בכתב (להלן: "הפרוטוקול"). הפרוטוקול יישאר חסוי בכל עת, לרבות לאחר קבלת ההחלטה ופרסום שמות הזוכים.
 • החלטות הוועדה תתקבלנה בהסכמת חבריה. יחד עם זאת, חבר וועדה יהיה רשאי לדרוש קבלת ההחלטות בהצבעה. במקרה זה יתקבלו החלטות הוועדה ברוב דעות.
 • עד לפרסום שמות הזוכים על ידי העמותה, ישמרו חברי הוועדה על סודיות ההחלטות.
 • החלטות הוועדה תתקבלנה לאור הקריטריונים המפורטים בתקנון זה בתום לב וללא שיקולים זרים.
 • מתמודד שיבקש לדעת מדוע הפרויקט שלו איננו זכה, יגיש לעמותה בקשה בכתב ולאחר זמן סביר, העמותה תשלח לו הסבר בכתב.

כללי

 1. ההשתתפות בתחרות הינה כפופה לתנאים כמפורט בתקנון זה.
 1. מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה, עורכת התחרות רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את המועד האחרון להגשת המועמדות לקבלת הפרס וכן להפסיק את התחרות, מכל סיבה שהיא, בכל עת במתן הודעה על שינוי או הפסקה כאמור, שתפורסם באתר העמותה (aisrael.org). כל שינוי יחייב מרגע פרסומו באתר העמותה ובכל דרך שתמצא עורכת התחרות לפרסמו. עורכת התחרות ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יחויבו בכל חובה שהיא בגין החלטתם כאמור.
 1. פרטי התחרות וכלליה יהיו כמפורט בתקנון זה. היה ותתגלה סתירה בין התקנון לבין כל פרסום אחר ביחס לתחרות, יגברו הוראות תקנון זה.
 1. תקנון זה ימצא לעיון הציבור באתר העמותה בכתובת aisrael.org.
 1. עורכת התחרות שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לתקן את התקנון בכללותו או סעיפים מסוימים בו בכל עת, ובאחריות המשתתפים להתעדכן בהתאם.
 1. השתתפות בתחרות מהווה הצהרת המשתתף כי קרא את התקנון, הבין את הוראותיו והוא מקבל על עצמו את כל תנאי התחרות כמפורט בתקנון.
 1. עורכת התחרות אוסרת על הגשת פרויקטים אשר יש בהם משום הפרת כל דין ו/או פגיעה בזכות צד ג' כלשהו. במסגרת זו, עורכת התחרות תהיה רשאית לפסול אדם/ארגון מלהשתתף בתחרות ו/או לזכות בפרס בשל שימוש בחומרים כאמור בכל שלב בתחרות.
 1. השתתפות בתחרות היא על אחריותם הבלעדית של המשתתפים בתחרות. עורכת התחרות ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות לכל נזק, מכל סוג שהוא, שייגרם למי מהמשתתפים בתחרות בגין ו/או בקשר להשתתפותם בתחרות.
 1. משתתף שנרשם לתחרות מתחייב לשפות את עורכת התחרות ו/או מי מטעמה, בגין כל נזק, הפסד, תביעה, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, של צדדים שלישיים כלפיהם, אם הפר המשתתף במישרין או בעקיפין את הוראות התקנון.
 1. מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, רשאית עורכת התחרות להחליט על פסילתו של משתתף בתחרות ו/או מי שזכה בה, גם לאחר שקיבל לידיו את הפרס, בהתאם להחלטת וועדת הבחירה ו/או מי מטעמה שהסמיכה לכך. זאת בטענה, כי המשתתף ו/או הזוכה בתחרות אינם כשירים ו/או ראויים ו/או נמצאו כי פעלו בניגוד להוראות התקנון ו/או פעלו באמצעים שאינם כשירים וראויים על מנת לנסות לזכות בתחרות ובפרס המוצע. במידה ותינתן החלטה כאמור ביחס לזוכה בתחרות שקיבל כבר לידיו את הפרס, רשאית עורכת התחרות לדרוש ממנו את החזרת הפרס לידיה, והזוכה לא יוכל לטעון כנגד החלטה זו כל טענה ו/או לתבוע נזקיו מעורכת התחרות בגין החלטתה כאמור.
 1. בעצם פרסום הפרויקט כאמור בתקנון זה, מקנה המשתתף לעורכת התחרות רישיון חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, למסור לציבור, לעבד, לערוך, ולהשתמש בכל דרך נוספת בתוכן הפרויקט, לפי שיקול דעתה של עורכת התחרות, באתר עורכת התחרות באינטרנט ובעמוד הפייסבוק של עורכת התחרות, בדברי דפוס, במדיה דיגיטלית, ובכל מדיה שהיא, ולמשתתף לא תהיה כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כלפי עורכת התחרות בקשר עם שימוש בתוכן הפרויקט. המשתתף לא יהיה זכאי לכל תמורה בגין תוכן הפרויקט ולא יוכל לבוא בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שעניינה הפרת זכויות יוצרים ו/או כל דרישה לתשלום עבור שימוש בתוכן הפרויקט כאמור.
 1. העברת תוכן הפרויקט שאינו בבעלות המשתתף ו/או שיש בו משום הפרת זכויות יוצרים ו/או פגיעה בפרטיות ו/או עוולה כלשהי אחרת כלפי צד שלישי, הינה אסורה בתכלית האיסור, והאחריות המלאה בגין העברת / פרסום תוכן כאמור תהיה על המשתתף באופן בלעדי. כל משתתף מצהיר כי אין בתוכן הפרויקט משום פגיעה בזכות כלשהי של צד שלישי, לרבות אך מבלי למעט מכלליות האמור, לפי חוק הגנת הפרטיות, השתמ"א-1931 ו/או חוק הגנת זכויות יוצרים, התשס"ח-2003 ו/או חוק איסור לשון הרע, התשכ"ה-1933 ו/או כל דין.
 1. בעצם השתתפותו בתחרות, המשתתף מצהיר ומאשר שקרא את התקנון במלואו והוא מסכים לכל הוראותיו.
 1. בכל מקרה, לא תהיה למשתתף ו/או לזוכה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד עורכת התחרות ו/או מי מטעמה ו/או כל גוף אחר הקשור בתחרות, בכל עניין ודבר הקשור במישרין או בעקיפין בתחרות, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, בכל הקשור לאופן בחירת הזוכה, קבלת הפרסים ומהות הפרסים.
 1. הדין החל על תקנון זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב בלבד. תקופת ההתיישנות לכל תביעה כנגד עורכת התחרות, בכל עניין הנובע במישרין ו/או בעקיפין מההשתתפות בתחרות היא שנה ממועד סיומה.
 1. השימוש בלשון זכר בתקנון זה הוא לצורך הנוחות בלבד. כמו כן, כל האמור בתקנון זה בלשון זכר מתכוון גם לנקבה.
סגירת תפריט
×